SYSTEM DO OBSŁUGI REZERWACJI HOTELU LUB PENSJONATU

W prosty sposób wprowadzisz rezerwacje do poszczególnych pokoi swojego hotelu.

Podstawowe funkcje systemu:
 • rejestrowanie rezerwacji pokoi w grafiku kalendarza  
 • zmiana statusu rezerwacji  
 • możliwość określania posiłków do rezerwacji  
 • szczegółowe obliczenia należności za rezerwację uwzględniając:  
  • rodzaj sezonu okresu rezerwacji (sezon, poza sezonem, święta)
  • liczbę rezerwowanych dób
  • liczbę osób w pokoju (dorosłe, dzieci w różnym wieku)
  • liczbę zwierząt w pokoju (psy, koty - jeśli zezwalamy)
  • wykorzystanie parkingu własnego na samochód gościa
  • liczbę zarezerwowanych posiłków
Po zarejestrowaniu się w systemie, użytkownik otrzymuje 3 miesiące bezpłatnego użytkowania z pełnym dostępem do wszystkich funkcji systemu.
Po tym okresie dostępne są niedrogie abonamenty w cenie zależnej od okresu wykupienia oraz liczby użytkowanych pokoi.

 
System posiada zaawansowane funkcje konfiguracji. Podstawowe dane są predefiniowane podczas zakładania konta użytkownika systemu.

 
Polecamy także inne nasze narzędzia ułatwiające pracę w firmie:
Program do wystawiania dokumentów biurowych i magazynowych (faktury, korekty, proformy, noty, oferty, zamówienia itp.) Gotowy dokument tworzony w formacie pliku PDF może być od razu wysłany do klienta na jego e-mail. Program konwertuje różnego rodzaju pliki wg. wprowadzonego schematu konwersji. Tworzy plik jaki potrzebujesz, na podstawie innego pliku o strukturze nieakceptowalnej przez twój system.Program do rejestracji godzin pracy pracowników (przyjście-wyjście). Wykonuje także zestawienia miesięczne godzin pracy wszystkich pracowników oraz szczegółowe zestawienie pracy pracownika i jego przerw w pracy.

CSV, TXT, DBF, XML

https://fakturyonline.biz.pl

https://konwerter.098.waw.pl

https://godziny.098.waw.pl


×

Nowa rejestracja

Login:

Hasło:

Powtórz hasło:

captcha

akceptuję REGULAMIN

×

  Zaloguj się
do systemu

Login:

Hasło:

×

Przypomnienie hasła

Adres e-mail:

×

Regulamin

Prosimy Cię o poświęcenie kilku minut i zapoznanie się z naszym Regulaminem.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną, poprzez serwis internetowy Hotelarz Online zlokalizowany pod adresem Hotelarz.098.waw.pl.
 2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu:
  1. Polityka Prywatności - dostępna na stronie: Hotelarz.098.waw.pl/index.php?action=Policy
 3. Niniejszy Regulamin (oraz załączniki stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu), udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Definicje:
  1. Administrator - Pracownia Marzeń - Paulina Wronecka, ul. Pilotów 17b/3, 80-460 Gdańsk, NIP: 5842636592, tel: 515 32 00 02, email: kontakt@hotelarz.098.waw.pl
  2. Serwis - oznacza serwis internetowy zlokalizowany pod adresem Hotelarz.098.waw.pl, za pośrednictwem którego świadczone są usługi drogą elektroniczną.
  3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.
  4. Regulamin - niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), określający zasady korzystania z Serwisu
  5. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w języku polskim, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, dotycząca usług, które Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników
  6. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem), tj. adresem email i hasłem ustalanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika
  7. Abonament - wykupiony przez Użytkownika płatny i okresowy dostęp do określonych funkcjonalności Serwisu

§2. KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności
 2. Podczas korzystania z Serwisu, obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych oraz ochrona swoich danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych (przede wszystkim Użytkownik nie powinien podawać osobom trzecim swojego hasła). Należyta staranność Użytkownika przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie, ma wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa Konta tego Użytkownika.
 3. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest Urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych (IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari - z zaleceniem, aby były to najnowsze stabilne wersje w/w przeglądarek), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Podstawową funkcjonalnością Serwisu jest usługa elektronicznego generowania grafiku zajętości pokoi hotelowych na podstawie danych wpisanych na stronie Serwisu przez Użytkownika.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 6. Rejestracja konta i korzystanie z naszego serwisu do niczego nie zobowiązuje. Ważność konta użytkownika jest bezterminowa i Użytkownik może w dowolnym okresie zlecić usunięcie swojego konta - również nie są pobierane żadne opłaty z tego tytułu.
 7. Użytkownik może zarejestrować w systemie tylko jedno konto. Próby wielokrotnej rejestracji kont dla tej samej firmy (z tej samej lokalizacji) będą wykrywane przez system i automatycznie blokowane.
 8. Korzystanie z serwisu przez pierwsze 3 miesiące jest bezpłatne (dostępne są max. 3 pokoje). W tym czasie użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich funkcji serwisu. Po okresie 3 miesięcy bezpłatnego użytkowania, aby kontynuować korzystanie z serwisu, Użytkownik powinien wykupić Abonament na wybrany czas oraz na określoną liczbę obsługiwanych pokoi hotelowych. Zakup Abonamentu można wykonać wcześniej - w okresie bezpłatnego użytkowania systemu. Cena Abonamentu pokazana jest w oddzielnym Cenniku. Brak wykupienia Abonamentu uniemożliwi dalsze wprowadzanie danych do systemu - możliwy będzie tylko podgląd wprowadzonych już danych.
 9. Serwis archiwizuje/przechowuje wszystkie dane konta w ciągu ostatnich 3 lat; dokumenty konta nieaktywnego (bez wykupionego Abonamentu) będą po tym czasie automatycznie usuwane.
 10. Jeśli użytkownik zaprzestanie użytkowania systemu i nie zaloguje się do niego przez okres 1 roku - wprowadzone przez niego dane mogą zostać usunięte z systemu, po uprzednim monicie na adres e-mail użytkownika.

§3. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Świadczenie usług rozpoczyna się w momencie poprawnego zarejestrowania konta przez Użytkownika.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który swoim działaniem narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego wzywania go do zaprzestania naruszeń, co jest równoznaczne z usunięciem jego Konta, oraz natychmiastowym rozwiązaniem Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 3. Użytkownik, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika. W razie, gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania jego Konta.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:
  1. umyślnie narusza postanowienia Regulaminu;
  2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu;
  3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem;
  4. działa na szkodę Administratora;
  5. podał nieprawdziwe dane;
  6. utracił login lub hasło oraz nie skorzystał ze wskazanej przez Administratora Serwisu procedury odzysku loginu lub hasła;
  7. wyraził sprzeciw na powierzenie danych osobowych (RODO art. 28.2), o którym mowa w Umowie Powierzenia;
  8. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach;
  W powyższych przypadkach Użytkownik nie może dochodzić żadnych roszczeń od Administratora, ani dochodzić o zwrot dokonanej opłaty Abonamentowej. W szczególności wyłączone jest prawo dochodzenia przez Użytkownika od Administratora odszkodowania na zasadach ogólnych, a Administrator ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika, nawet za miesiące księgowe, za które Użytkownik dokonał opłat.

§4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator Serwisu oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w zakresie danych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które Użytkownik udostępnił w celu świadczenia Usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jest jednak konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych, a także podczas korzystania z usług Serwisu.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom dla celów marketingowych, chyba że obowiązek takiego udostępnienia wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Serwisu dostępnej na stronie Hotelarz.098.waw.pl/index.php?action=Policy, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego (w tym czasowego braku dostępu do Serwisu).
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym lub naruszających normy obyczajowe, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzane do Serwisu dane, treści, materiały oraz czynności wykonane w związku z korzystaniem z Serwisu, a także za osoby trzecie, które z jego powodu w jakikolwiek sposób uzyskały dostęp do Serwisu i danych w nim zawartych.

§6. REKLAMACJE
 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: Pracownie Marzeń - Paulina Wronecka, ul. Pilotów 17b/3, 80-460 Gdańsk lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres: kontakt@hotelarz.098.waw.pl.
 3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko zgłaszającego, adres poczty elektronicznej Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Do prawidłowo złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Użytkownika.
 6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 30 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wprowadzane w Regulaminie przez Administratora, nie mają na celu naruszać praw Użytkowników, nabytych przed wprowadzeniem zmian.
 3. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu Administratora z Użytkownikiem, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy dla siedziby Administratora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 4. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.).

×

Polityka Prywatności

Administracja serwisu HotelarzOnline szanuje prawo naszych użytkowników do pełnej prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę wprowadzonych danych osobowych. Chcielibyśmy, aby każdy internauta korzystający z usług naszego serwisu, czuł się w pełni bezpieczny. Dane użytkownika oraz inne wprowadzone przez niego do systemu dane nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim, ani też nie będą wykorzystywane w jakichkolwiek celach marketingowych. W serwisie wogóle nie używany plików Cookies.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, jakie podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z usług serwisu. Są to przede wszystkim dane niezbędne do logowania w serwisie oraz dane podawane w formularzach niezbędne do prawidłowego wystawiania poszczególnych dokumentów. Dane te przechowywane są w bezpiecznej i chronionej bazie danych SQL na serwerze naszego hostingu. Wszelkie dane przesyłane na serwer są szyfrowane protokołem SSL, zapewniając poufność i bezpieczeństwo przesyłanych danych.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych jest firma: Pracownia Marzeń - Paulina Wronecka, Gdańsk

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach np. usunięcia konta),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem RODO przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. W ramach świadczenia naszych usług, Twoje dane przetwarzane są wyłącznie w przypadku korzystania z naszych usług płatnych. Występuje wówczas wymów dokonywania rozliczeń np. wystawiania faktur za usługi i podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w dokumentach rozliczeniowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów. Ponadto wszystkie wystawione dokumenty księgowe, np. faktury, uwzględniane są w prowadzonej przez Serwis dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą w tym zakresie przetwarzane przez okres czasu, wymagany przez przepisy prawa.

×

Zgłaszanie uwag do pracy systemu


Dane zgłaszającego (imię nazwisko, nazwa firmy):


Twój adres e-mail (abyśmy ci mogli odpowiedzieć):


Opisz dokładnie swoje uwagi:

Możesz też dołączyć zdjęcie, screen, zrzut ekranu:


captcha<=Kod zabezpieczający - przepisz tu =>×

Cennik dostępnych Abonamentów

Użytkownik może wykupić dostęp do systemu w formie Abonamentu, za niewielką cenę zależną od:

 • długości trwania okresu
 • liczby dostępnych pokoi
Szczegółowe wyliczenie ceny Abonamentu przedstawione jest poniżej, po wybraniu jego długości oraz liczby pokoi:

Długość okresu:Cena Abonamentu: 110,00 zł brutto
Max. liczba pokoi:(w tym 7% VAT)

×

Dane kontaktowe


 

Dane firmy:

 Pracownia Marzeń - Paulina Wronecka
ul. Pilotów 17b/3
80-460 Gdańsk
NIP: 5842636592   Regon: 369197146

 

Konto bankowe:

 Bank Millenium S.A.
 konto nr: PL49 1160 2202 0000 0003 4173 2571

 

E-mail:

 kontakt@hotelarz.098.waw.pl

 

Telefon kontaktowy:

 +48 515 32 00 02
×

Formularz zamówienia


Dane zamawiającego:
Nazwa firmy:
Adres do faktury:
Numer NIP:     chcę fakturę
Adres e-mail:
Telefony kontaktowe:
Uwagi:

Długość okresu:Cena: 110,00 zł brutto
Max. liczba pokoi:(w tym 7% VAT)

captchaPrzepisz kod zabezpieczający:

zgoda na przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej @

×

Samouczek

Witaj w module Samouczek

Niestety nie przygotowano jeszcze informacji dla tej strony systemu.